• २०७९ चैत्र १७  शुक्रवार
  • Friday 31 Mar 2023

   हाम्रा सेवा

हामी के गर्छौं 

(१) कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशिक्षण
(२) समस्या केन्द्रित अनुसन्धान
(३) सवाल केन्द्रित वहस
(४) आवश्यकतामा आधारित परामर्श सेवा
(५) ज्ञानमा आधारित प्रकाशन

अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन
अध्ययन अनुसन्धान र वहसलाई नयाँ ज्ञानको सिर्जना र भईरहेको ज्ञानमा थप योगदान गर्ने पद्धतिको रुपमा विकास गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विकास तथा शासकीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।