• २०७९ माघ १४  शनिबार
  • Saturday 28 Jan 2023

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सूचनाहरू

View By:
image
स्थानीय तहमा निर्माण गरिने योजना छनौट सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तहमा निर्माण गरिने योजना छनौट सम्बन्धी सूचना

image
अधिकृतस्तर छैठौं/सातौं/आठौं तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !

अधिकृतस्तर छैठौं/सातौं/आठौं तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !

image
अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको सेवाकालीन तालिमका लागि प्राथमिकता क्रम सम्बन्धी सूचना !

अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको सेवाकालीन तालिमका लागि प्राथमिकता क्रम सम्बन्धी सूचना !

image
सेवाकालीन तालिमको मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !

सेवाकालीन तालिमको मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !