• २०७९ चैत्र १७  शुक्रवार
  • Friday 31 Mar 2023

   ज्ञान व्यवस्थापन

Details Image

ज्ञानको सृजना, ज्ञानको संकलन, ज्ञानको प्रसार र ज्ञानको उपयोगलाई मध्यनजर गरी ज्ञान व्यवस्थापनको कार्य गरिन्छ ।