• २०८० मंसिर २५  सोमबार
  • Monday 11 Dec 2023

  डाउनलोडहरू

रणनैतिक योजना
2020/05/27
  View         Download
प्रतिष्ठान ऐन
2022/09/05
  View         Download
बार्षिक प्रगति बिवरण २०७६-७७
2020/08/15
  View         Download
बार्षिक प्रगति बिवरण २०७७-७८
2021/08/10
  View         Download
वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-७९
2022/08/22
  View         Download
तालिम आवश्यकता पहिचान
2023/07/30
  View         Download
बार्षिक प्रगति बिवरण २०७९-८०
2023/08/19
  View         Download
Intergovernmental Relations in Federal Nepal
2022/09/04
  View         Download
आधारभूत कार्यसञ्चालन कार्यविधि
2023/01/18
  View         Download
बुलेटिन २०७७ पहिलो क्वार्टर
2021/12/10
  View         Download
बुलेटिन २०७७ दोश्रो क्वार्टर
2021/03/23
  View         Download
बुलेटिन २०७७ तेस्रो क्वार्टर
2021/07/11
  View         Download
बुलेटिन २०७८ पहिलो क्वार्टर
2021/12/10
  View         Download
बुलेटिन २०७८ दोश्रो क्वार्टर
2022/04/03
  View         Download
बुलेटिन २०७८ तेस्रो क्वार्टर
2022/08/01
  View         Download
बुलेटिन २०७९ पहिलो क्वार्टर
2022/12/07
  View         Download
बुलेटिन २०७९ दोश्रो क्वार्टर
2023/03/30
  View         Download
बुलेटिन २०७९ तेस्रो क्वार्टर
2023/08/01
  View         Download
बुलेटिन २०८० पहिलो क्वार्टर
2023/11/24
  View         Download
क्यालेन्डर
2020/05/18
  View         Download
ब्रोशर
2020/05/18
  View         Download
क्यालेन्डर २०७८
2021/05/18
  View         Download
क्यालेन्डर २०७९
2022/04/25
  View         Download
गुण व्यवस्थापन प्रणाली पुस्तिका
2022/05/19
  View         Download
ब्रोशर २०७९
2022/11/30
  View         Download
क्यालेन्डर २०८०
2023/04/16
  View         Download
स्थानीय आर्थिक विकास
2022/09/05
  View         Download