4 कार्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३० कार्य दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना
  • २०७९ आषाढ २३  बिहिवार
  • Thursday 07 Jul 2022

   कार्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३० कार्य दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना

Details Image

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश पोखराको मिति २०७८/०७/०७ गतेको निर्णयानुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायक स्तरका कर्मचारीहरुका लागि कार्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३० कार्य दिने सेवाकालिन तालिमका लागि समूह 'क' र 'ख' मा छनौट भएका कर्मचारीहरुको तालिम तपसिलको मिति, समय र स्थानमा सन्चालन हुने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

तपसिल मिति: २०७८ कार्तिक २८ गते देखि २०७८ पौष २ गते सम्म

समयः विहान ७:०० देखि दिवा १:०० बजे सम्म

स्थान: गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम हल

  भर्खरका कार्यक्रमहरु

सबै कार्यक्रम हेर्नुहोस